อยากได้ตัวอย่าง สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา….คับ

ต้องเอาไปยืน กู้ให้กับแบงค์…คับ
พนักงานแบงค์.. บอกว่าร่างสัญญา มาเองก็ได้ แต่เราไม่รู้เริ่มอย่างไรดีคับ
กะว่าให้ช่างแถวบ้าน…(ช่างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ) เป็นผู้รับเหมาัคับ

By: med_67
Since: วันมหาสงกรานต์ 55 10:54:20

คำค้นหา:

 • สัญญาต่อเติมบ้าน
 • สัญญาจ้างต่อเติมบ้าน
 • สัญญาว่าจ้างต่อเติมบ้าน
 • สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา
 • สัญญาซ่อมแซมบ้าน
 • สัญญารับเหมาต่อเติมบ้าน
 • สัญญาจ้างเหมาต่อเติมบ้าน
 • สัญญาจ้างซ่อมแซมบ้าน
 • หนังสือสัญญาต่อเติมบ้าน
 • สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน


5 ความคิดเห็น บนเรื่อง “อยากได้ตัวอย่าง สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา….คับ

 1. อยากได้เหมือนกันคะ มาขอด้วย แจก 3 กิฟท์ จ้า

  By: ก็รู้ว่าไม่ควรคิด
  Since: วันมหาสงกรานต์ 55 13:14:25

 2. หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง

                              ทำที่……………………………………………………….
  วันที่…………………………………………………..
  หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง………………………..   บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่………………………..อยู่บ้านเลขที่………………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน…………………………………………….           แขวง……………………………………………..เขต………………………………กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
  "ผู้ว่าจ้าง"  ฝ่ายหนึ่ง
  กับนาย………………………………………………………..บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………………………………อยู่บ้านเลขที่ …………………………….ถนน……………………….. ซอย………………………………………แขวง……………………………………….เขต…………………………กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
  อีกฝ่ายหนึ่ง
  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญามีข้อความสำคัญดังนี้
  ข้อ 1.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างและต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ดังนี้
  (1) ห้องครัวขนาดโดยประมาณ 2.5×6 เมตร หลังคาทรงปั้นหยา
  (2) ลานซักล้างขนาดโดยประมาณ 1.9×5 เมตร (ความกว้างจากระยะแนวรั้วเดิมจนถึงผนังหลังบ้าน)
  (3) ต่อเติมรั้วประตูบ้าน
  (4) ติดตั้งบานตู้ใต้เคาน์เตอร์ภายในบ้าน จำนวน   2  บาน
  ของบ้านเลขที่……………….. หมู่บ้าน…………………………………………..หมู่………….ตำบล………………………………….
  อำเภอ……………………………กรุงเทพมหานคร ตามแบบแปลนและเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
  ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
  2.1  ผนวก 1 แบบแปลน จำนวน         หน้า
  2.2  ผนวก 2  รายการประกอบแบบ                       จำนวน   2      หน้า
  2.3  ผนวก 3  รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหา จำนวน    1      หน้า
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้   ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
  ข้อ 3.  ผู้รับจ้างตกลงก่อสร้างและต่อเติมสิ่งปลูกสร้างในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป
  ข้อ 3.  คู่สัญญาตกลงค่าจ้างเหมาการก่อสร้างและต่อเติมสิ่งปลูกสร้างในข้อ 1. รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมถึงค่าแรงในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด โดยกระเบื้องมุงหลังคาจะต้องใช้ประเภท ชนิด ยี่ห้อและสีเดียวกันกับตัวอาคารเดิม เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ตามผนวก 3 ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาเพื่อส่งมอบให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้งโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าแรงงานทั้งหมด โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ  ตามผลงาน รายละเอียดการจ่ายเงินค่าว่าจ้างแต่ละงวดเป็นดังนี้.-
  งวดที่  1  จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับพื้นที่, ตีผังบริเวณ, ตอกเสาเข็ม, ขุดหลุมฐานราก, หล่อแบบฐานราก, ตอม่อ, หล่อคานคอดิน,เสา เดินระบบประปา ก่อผนัง, ฉาบผนัง, เดินสายไฟฟ้า, ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก, มุงหลังคา, เทพื้นทั้งหมด, ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จภายใน……….วัน จ่ายให้ ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
  งวดที่ 2 จ่ายเมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบสุขาภิบาล  ปูกระเบื้องพื้น, ปูกระเบื้องผนัง, ปูกระเบื้องลานซักล้าง, ทำเคาน์เตอร์พร้อมปูแกรนิต, ติดตั้งประตู-หน้าต่าง, ติดตั้งฝ้าเพดาน, ทาสี, ติดตั้งสวิทซ์และปลั๊กไฟฟ้า แล้วเสร็จภายใน……………วัน จ่ายให้ร้อยละ  30   ของค่าจ้าง เป็นเงิน จำนวน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)                                
  งวดที่ 3  จ่ายเมื่อผู้รับจ้างติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, เก็บงานสี, ทำงานเพิ่มเติมตามที่ตกลงไว้จนงานก่อสร้างต่อเติมแล้วเสร็จพร้อมทำการรื้อถอนเก็บกวาดเศษไม้ นั่งร้าน มูลดิน อิฐ ปูน ทราย เศษเหล็ก และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำความสะอาดเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่โครงการคาซ่าวิลล์ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความเสียหายใดๆต่อทรัพย์สินของโครงการ และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยทั้งหมดแล้วภายใน
  45 วัน คือ วันที่ ………..……จ่ายให้ร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
  ข้อ 10.  ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างแต่ละงวดให้แก่ผู้รับจ้างภายในสองวันนับแต่วันที่มีการตรวจรับมอบงานในงวดนั้นๆ
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่างานงวดใดยังไม่เสร็จหรือยังไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือแบบแปลน เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานแล้วผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินงวดดังกล่าว

  ข้อ 4  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทำงานให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ ตามกฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของโครงการหมู่บ้าน..
  ข้อ 6  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุอันอาจเกิดแก่โครงการหมู่บ้านคาซ่าวิลล์ และบุคคลภายนอกด้วย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องรับผิดเพียงฝ่ายเดียว
  ข้อ 8  ในการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่เคยใช้งานมาก่อนและใช้งานได้ดีตามชนิด ยี่ห้อและคุณภาพที่ระบุไว้ในแบบแปลนรายละเอียดแนบท้ายสัญญาข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีแปลนรายละเอียดแนบท้ายสัญญาดังกล่าวมิได้กำหนด ยี่ห้อ ชนิด หรือคุณภาพไว้ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ ยี่ห้อและคุณภาพดี ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
  ข้อ 8.   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และงานส่วนย่อยได้ ทั้งนี้ต้อง
  ไม่ทำให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และ วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้
  ค่าก่อสร้างสูงขึ้นหรือลดลง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ และทำข้อตกลงเกี่ยวกับส่วนที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง นั้นต่อไป
  ข้อ 9  หากการก่อสร้างมิได้เป็นไปตามแบบแปลนหรือส่วนที่ก่อสร้างนั้น ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
  ที่ดี หรือไม่อาจใช้การได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือเป็นเพราะความบกพร่องของผู้รับจ้าง  อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบ ทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามแบบแปลนหรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องเงินเพิ่มหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง
  ข้อ 11.  ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน และมิให้เกิดความสกปรก เสียหายแก่สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ต้นไม้ และทรัพย์สินอื่นของผู้ว่าจ้าง
  ข้อ 12  ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานที่ว่าจ้างนี้ให้แล้วเสร็จตามข้อ 1.  คือไม่สามารถส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดได้ภายในวันที่……………………เดือน……………………พ.ศ. 25……. เวลา…………น.  โดยมิใช่ความผิดหรือความล่าช้าในการจัดหาสิ่งที่ต้องจัดหาให้ และหรือ ของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ๆ  ละ…………….….บาท จนกว่าจะแล้วเสร็จ หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา หรือผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดสัญญาดังกล่าวข้างต้น และผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้วผู้รับจ้างยอมสละสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ในขณะบอกเลิกสัญญาทันทีและยอมให้ผู้ว่าจ้างจ้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายงานที่คงค้างอยู่เฉพาะราคาส่วนที่เกินจากสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย
  ข้อ  13.  ผู้รับจ้างขอรับรองว่าสิ่งปลูกสร้างตามสัญญานี้จะใช้ในการได้ตามความตามประสงค์ของ
  ผู้ว่าจ้าง หากภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว อาคารที่ก่อสร้างนี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือเสียหายใช้การไม่ได้ เพราะเหตุวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือเกิดขึ้นเพราะฝีมือในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
  หากผู้รับจ้างไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ ผู้ว่ามีสิทธิ
  เรียกบุคคลอื่นมาทำการซ่อมแซมแก้ไขได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่ผู้เดียว
  ข้อ 14.  ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบสำหรับความชำรุดบกพร่องในการก่อสร้างอันเป็นความเสียหายซึ่งเกิดจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งที่เกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและของบุคคลอื่นตามสัญญานี้ทุกประการ   เว้นแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คนของผู้รับจ้างเป็นผู้กระทำขึ้นหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วนานเกินกว่า……………วัน
  ข้อ 15 ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากการกระทำของผู้ว่าจ้าง หรือคนงานของผู้ว่าจ้าง และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าเสียหายจากเงินค่าจ้างได้ตามจำนวนที่เสียหายจริง
  ข้อ 16   ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วางเงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อประกันความเสียหายในการก่อสร้างของผู้ว่าจ้างต่อโครงการหมู่บ้าน หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้รับจ้างอันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างถูกหักเงินดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนที่ผู้รับจ้างถูกหักเงิน นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวจนครบจำนวน

  สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละฉบับคู่สัญญา
  ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกับเจตนาของตนจึงลงลายมือชื่อและ
  ประทับตราสำคัญต่อหน้าพยาน

  ลงชื่อ…………………………………… ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ…………………………………… ผู้รับจ้าง
    (…………………………………………)  (……………………………………………..)
  ลงชื่อ…………………………………… พยาน ลงชื่อ…………………………………… พยาน
    (…………………………………………)  (……………………………………………..)

  By: ฟรายเดย์
  Since: วันมหาสงกรานต์ 55 13:47:26

 3. ขออนุญาตสำเนาไปใช้นะครับ

  By: phahurat
  Since: วันมหาสงกรานต์ 55 17:00:41

 4. ^^ ยินดีครับ ปรับข้อความในข้อ 1 ให้ตรงกับงานที่จ้างอีกทีนะครับ
  ปล.เป็นสัญญาที่เคยร่างให้เพื่อนทำงานจ้างต่อเติมครัว ถ้าสร้างบ้านทั้งหลัง อาจต้องปรับนิดหน่อย

  By: ฟรายเดย์
  Since: วันมหาสงกรานต์ 55 18:27:47

 5. อยากบอกว่า ลงให้ละเอียด ที่สุดเท่าที่จะบอกได้ไปดีที่สุดค่ะ

  อย่างที่บ้าน ตอนแรกช่างก็บอก อะไร ๆ ก็ดูง่าย ๆ

  แต่พอ ทำจริง

  เราก็ว่าละเอียด พอ

  แต่พอมีข้อโต้แย้ง ช่าง บอกให้ไปดูสัญญา

  ปี๊ด………….ก็ตอนตกลงบอกว่าง่าย ๆ

  อย่างเช่น กระจก เราเอา เขียวตัดแสง  ก็ได้เหมือนกัน แต่เคลือบน่าจะอย่างบางสุดให้
  เพราะไม่ได้สเปค ไป ว่าหนาเท่าไร

  By: kamolporn
  Since: วันมหาสงกรานต์ 55 22:01:33

Leave a Reply